29 May 2020

Terma dan Syarat Komik Biz Studio

AMARAN!

     Laman web ini dicipta khas sebagai arkib menyimpan semua maklumat kami untuk memudahkan para pelanggan mencari perkara yang diinginkan untuk capaian lebih pantas. Lawan web rasmi ini bertindak sebagai multi-ads (Iklan-Multi) di mana kami akan mendorong semua iklan dari pelbagai akaun sosial ke dalam satu posting kami.


© Komik Biz Studio 2020. Hak Cipta terpelihara. Segala lukisan isi kandungan, di dalam blog ini adalah hasil karya original kami. Anda tidak dibenarkan sama sekali mengulang siar, mencetak, copy & paste, screenshoot, printscreen, save as image, copy image, edit gambar atau teks komik mengubah ayat dari hasil karya, proses clearing watermark dari karya asal dan dijadikan sebagai karya printing ke atas pelbagai jenis bahan cetakan dan jadikan ia hak milik syarikat/individu dan mendapat keuntungan dari situ.

Segala bahan dan isi kandungan yang dimiliki oleh pihak kami adalah untuk tujuan pengiklanan dan promosi untuk menaikkan trafik pelanggan kami menggunakan medium dan cara kami. Pengiklanan kami adalah kekal selamanya di dalam Majalah Komik Biz sahaja dan Video interaktif.

TERMA & SYARAT

     Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan laman web Komik Biz Studio. Dengan mengakses laman web ini kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini sebaiknya. Jangan teruskan mengakses laman web Komik Biz Studio jika anda tidak menerima semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

     Kenyataan privasi dan notis penafian dan mana-mana atau semua perjanjian: Pelanggan merujuk kepada anda, iaitu orang yang mengakses laman web ini dan menerima terma dan syarat Syarikat. Syarikat Kami Sendiri, merujuk kepada organisasi kami. Kumpulan, Pihak, atau Kami, merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan kami sendiri, atau sama ada pelanggan atau kami sendiri.

     Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling terbaik, sama ada melalui mesyuarat rasmi dalam tempoh tetap, atau apa-apa cara lain, untuk tujuan nyata untuk memenuhi keperluan pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan/produk syarikat yang dinyatakan, mengikut dan tertakluk kepada, undang-undang Malaysia.

LESEN

     Komik Biz Studio dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Komik Biz Studio. Semua harta intelek adalah hak cipta terpelihara. Anda boleh melihat dan/atau mencetak halaman daripada https://www.komikbiz.com  untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh :
  1. Terbitkan serta mencetak semula bahan, isi kandungan, bunyian, illustrasi, dan penulisan.
  2. Menjual, menyewa atau sub-lesen bahan daripada website ini.
  3. Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan daripada https://www.komikbiz.com 
  4. Mengedarkan semula kandungan daripada Komik Biz Studio.
  5. Menggunakan stroke, karekter original lukisan daripada artist-artist kami dengan membuat Fan-Art lalu menjualnya kepada pihak ketiga iaitu pelanggan anda.
  6. Melukis fanart dengan mengubahsuai karekter original artist-artist kami dan membuat konsep anda tanpa izin pihak syarikat Komik Biz Studio dan daripada kartunis itu sendiri.
PEMELIHARAAN HAK

     Kami berhak pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami untuk meminta anda keluarkan semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke laman web kami. Anda bersetuju untuk segera mengalih keluar semua pautan ke laman web kami atas permintaan kami. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini serta dasar pemautannya pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pautan ini.

PEMBUANGAN PAUTAN

     Jika anda mendapati mana-mana pautan di laman web kami atau mana-mana laman web yang dipautkan tidak menyenangkan dari pihak anda. Boleh terus menghubungi kami mengenai perkara ini. Kami akan mempertimbangkan permintaan anda untuk mengalih keluar pautan.

    Tetapi tidak akan mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian atau membalas terus kepada anda. Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya. Kami tidak komited untuk memastikan tapak web kekal tersedia atau bahan di tapak web sentiasa dikemas kini selalu.

LIABILITI KANDUNGAN

     Pihak Komik Biz Studio tidak akan bertanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang kandungan yang dipaparkan di laman web anda. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang timbul daripada atau berdasarkan laman web anda.

     Tiada pautan boleh muncul pada mana-mana halaman di tapak web anda atau dalam mana-mana konteks yang mengandungi kandungan atau bahan yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

PENAFIAN

     Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan tapak web kami dan penggunaan laman web ini (termasuk, tanpa had, sebarang waranti yang tersirat oleh undang-undang berkenaan dengan kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan dan/atau penggunaan penjagaan dan kemahiran yang munasabah).

     Tiada apa-apa dalam penafian ini akan mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi akibat daripada kecuaian. Mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan. Hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, atau mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

     Had dan pengecualian liabiliti yang dinyatakan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: 
  • Tertakluk kepada perenggan sebelumnya
  • Mentadbir semua liabiliti yang timbul di bawah penafian atau berhubung dengan perkara penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort (termasuk kecuaian) dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.
Setakat laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

0 Komentar Berani:

Post a Comment